COMPOSITION


Chan Cheong Yee – Chairman
Siu Kin Wai – Member
Shiu Shu Ming – Member