COMPOSITION


Rashid Maidin – Chairman
Ng Xinwei – Member
Lim Lulu – Member
Shiu Shu Ming – Member